změny

§ 487
Živé zvíře není věc. Ustanovení o věcech se na zvíře použijí obdobně jen
v rozsahu, ve kterém to neodporuje jeho povaze živého tvora.

+Škoda způsobená zvířetem § 2903,
,§ 2940 Náhrada při poranění zvířete

§ 491
Nemovité a movité věci
(1) Nemovité věci jsou pozemky a podzemní stavby se samostatným účelovým
určením, jakož i věcná práva k nim, a práva, která za nemovité věci prohlásí zákon.
Stanoví-li jiný právní předpis, že určitá věc není součástí pozemku, a nelze-li
takovou věc přenést z místa na místo bez porušení její podstaty, je i tato věc
nemovitá.
§ 482

(1) Majetková práva se týkají věcí v právním smyslu.

(2) Věc v právním smyslu (dále jen „věc“) je vše, co je rozdílné od osoby

a slouží potřebě lidí.

Nabytí vlastnického práva od neoprávněného

§ 1101

Vlastníkem věci se stane ten, kdo získal věc, která není zapsána ve veřejném

seznamu, a byl vzhledem ke všem okolnostem v dobré víře v oprávnění druhé strany

vlastnické právo převést na základě řádného titulu, pokud k nabytí došlo

a) ve veřejné dražbě,

b) od podnikatele při jeho podnikatelské činnosti v rámci běžného obchodního

styku,

c) za úplatu od někoho, komu vlastník věc svěřil,

d) od neoprávněného dědice, jemuž bylo nabytí dědictví potvrzeno,

e) při obchodu s investičním nástrojem, cenným papírem nebo listinou

vystavenými na doručitele, nebo

f) při obchodu na komoditní burze.§ 2926

Vznikne-li škůdci povinnost odčinit člověku újmu na jeho přirozeném právu

chráněném ustanoveními první části tohoto zákona, nahradí škodu i nemajetkovou

újmu, kterou tím způsobil; jako nemajetkovou újmu odčiní i způsobené duševní

útrapy.§ 2939

Náhrada při poškození věci

(1) Při určení výše škody na věci se vychází z její obvyklé ceny v době

poškození a zohlední se, co poškozený musí k obnovení nebo nahrazení funkce věci

účelně vynaložit.

(2) Poškodil-li škůdce věc ze svévole nebo škodolibosti, nahradí poškozenému

cenu zvláštní obliby.

Dědická smlouva

§ 1572

(1) Dědickou smlouvou povolává zůstavitel druhou smluvní stranu nebo třetí

osobu za dědice nebo odkazovníka a druhá strana to přijímá.

(2) Dědická smlouva vyžaduje formu veřejné listiny.

Poslední komentáře

Poslední články