Novinka v dědictví - dědická smlouva

Jednou z největších změn, které nový občanský zákoník přináší, je dědická smlouva. Za stávajícího stavu lze dědit buď ze zákona anebo na základě závěti. S příchodem nové úpravy můžeme očekávat staronový institut zvaný dědická smlouva. Jaké bude mít výhody, co přinese a jaký bude rozdíl oproti zbylým dvěma důvodům?
       

Důležitým faktem je, že dědická smlouva vychází ze smluvní volnosti, neboli smluvně lze upravit vše, co není zákonem zakázáno. To dává daleko větší prostor podmínit dědění např. až dítě dostuduje.

Dědická smlouva bude nejsilnějším dědickým důvodem. A to především proto, že dokonale splňuje princip dobrovolnosti a svobodné vůle. Narozdíl od závěti, která je pouze jednostranným jednáním, se musí zůstavitel (osoba, která zemře)  a dědic (ten, kdo má nabývat majetek) vzájemně dohodnout. To znamená že nejen zůstavitel chce přenechat majetek, ale také dědic chce, aby tento majetek na něj přešel. Tím se liší od závěti, kde chcepouze  předat konrétní majetek zůstavitel, aniž by se k tomu dědic mohl vyjádřit nebo ze zákona, kde ani zůstavitel nevyjadřuje touhu konrétní věc přenechat a nechá vše na vypořádání se mezi dědici na základě zákonných dědických tříd.

Narozdíl od závěti dává dědická smlouva více právní jistoty. Závěť  může zůstavitel libovolně měnit, doplňovat nebo dovolat. U smlouvy je třeba, aby se na takovém jednání domluvil s druhou stranou.

Smlouva také dává větší právní jistotu díky tomu, že na ukončení závazku je potřeba opět dohody mezi oběma stranami. Z toho plyne zajímavá otázka, zda bude možné od dědické smlouvy odstoupit či jí vypovědět. Je možné, že bude dědická smlouva také neplatná. Pokud tak bude, hledí se na ní, jako kdyby vůbec nevznikla. Pokud je neplatná pouze zčásti, na zbytek smlouvy se hledí jako na platný.

 PŘEDPOKLADY

Předpokladem pro uzaveření dědické smlouvy je ze strany zůstavitele zletilost a svéprávnost, případně pokud je svéprávnosti zbaven, může za něj dědickou smlouvu uzavřít opatrovník.  Zletilost je však vyžadována vždy! Způsobilost smluvního dědice není nikde přesně stanovena, tudíž lze předpokládat, že dle obecné způsobilosti k právním úkonům lze uzavírat tuto smlouvu nabytím zletilosti.

Stejně jako v případě dědění ze závěti nelze vyloučit z dědění tzv. neopominutelné dědice, což jsou potomci, pokud se sami dědictví nezřekli nebo nebyli vyděděni. Pokud se tomu tak nestane, náleží neopominutelnému dědici povinný díl, který má právo vymáhat po ostatních dědicích.

Důležitým předpokladem je samozřejmě existence majetku zůstavitele. Bez něho by nebylo o čem smlouvu uzavírat. Velmi důležitou zvláštností dědické smlouvy je rozsah majetkových práv. Nelze ji totiž pořídit o celé pozůstalosti, ale maximálně o třech čtvrtinách z ní. Zbylá jedna čtvrtina musí být vyčleněna pro jiné dědické důvody, tedy buď pro závěť nebo dědění bez závěti na základě zákonných tříd. V praxi to tedy bude vypadat tak, že pokud má zůstavitel majetek v hodnotě 10 milionů korun, může uzavřít dědickou smlouvu maximálně ohledně majteku v hodnotě 7,5 milionů. Pokud bude chtít zbylých 2,5 milionů odkázat, bude muset sepsat závěť. 

UZAVŘENÍ

Vyžaduje formu veřejné listiny, což znamená, že nejčastějším a nejdostupnějším (ne však úplně nejlevnějším) způsobem jak ji uzavřít bude před notářem.  Pokud nebude uzavřena ve formě veřejné listiny, bude se na ni nahlížet jako na závěť.

Jako u každé smlouvy musí být jasně a přesně určeno kdo smlouvu uzavírá neboli subjekty smlouvy, jaké bude mít smlouva následky a čeho se týká, což znamená jaké konkrétní majetkové právo bude smlouvou vyhrazeno. Jedná-li se např. o nemovitost, musí být naprosto jasně a přesně individuálně určena, aby nenastaly pochybnosti o kterou nemovitost jde a nebyla tak odkázána nemovitost nebohého souseda namísto té zůstavitelovi (což by stejně nebylo možné, ale sousedské vztahy by to patrně nezlepšilo).

Dalším důležitým prvkem uzavření je tzv. osobní jednání, což znamená fyzickou přítomnost při uzavírání smlouvy.  Toto jednání z očí do očí vyjadřuje spíše než snahu, aby se dědic se zůstavitelem viděli, potřebu práva chránit dědice a zůstavitele v maximální možné míře. Vzhedem k tomu, že se jedná o celoživotní hodnoty, které určitá osoba nastřádá, bývá tento majetek často velké hodnoty a jakákoliv nejasnost či zneužití by měli značně negativní následky. Jako důsledek z toho plyne, že ji není možné narozdíl od normální smlouvy uzavřít v zastoupení, elektornicky či pouze korespondenčně.

NÁSLEDKY

Ihned poté co je smlouva uzavřena, nemá de facto žádné právní následky. Následky smlouvy jsou nevyužité, leží ladem a to až do chvíle, než zůstavitel zemře a nastává dědické řízení. Lze tedy s trochou nadsázky říct, že smlouva obsahuje podmínku smrti, po jejímž naplnění vstupuje smluvní dědic do práv a povinností z ní plynoucích.

Poté, co zůstavitel zemře, vypořádá se dědictví. Dědická smlouva je nejsilnější dědický titul a proto bude mít před ostatními přednost.

Dědickou smlouvu lze uzavřít také mezi manžely. Pokud se manželé rozvedou a nepožádají –li soud o zrušení smlouvy, nemá rozvod na existenci smlouvy žádný vliv. Pokud tedy uzavřou manželé dědickou smlouvu, záhy se rozvedou aniž by jeden z nich navrhl soudu, aby dědickou smlouvu zrušil a manžel si najde novou manželku, po jeho smrti dědí nejdříve jeho zhrzená exmanželka a poté až pozdější manželka-vdova.

VÝZNAM DĚDICKÉ SMLOUVY VE PROSPĚCH TŘETÍ OSOBY

Dědickou smlouvu lze uzavřít také ve prospěch jiné, tzv. třetí osoby. Jedná se o situaci, která  zatím nebyla v praxi aplikovaná a proto vybízí ke spoustě otázek. Dědická smlouva obecná je dvoustranné jednání mezi zůstavitelem a osobou, které přenechá část svého majetku. Pokud je zde přítomna třetí osoba, kocept výše zmíněný se musí změnit. Lze předpokládat, že se zůstavitel (osoba, která zemře) dohodne s  osobou, že dědický díl nebo jeho část bude postoupen jiné osobě. V praxi to tedy znamená, že Jan Bohatýr, starý brzy zemřivší pán, se rozhodne uzavřít dědickou smlouvu s Oldřichem Hodnověrným ve prospěch Milady Hladové.
Zůstavitel  přenechá svůj majetek jiné osobě skrze druhou smluvní stranu. Z toho plyne otázka, proč zůstavitel nesepíše smlouvu s touto třetí osobou přímo? Proč Jan Bohatýr nesepíše smlouvu rovnou s Miladou Horákovou? A proč tedy zákon zmiňuje tento institut? Velmi se nám tato úprava blíží jinému typu závazku, známému jako darování jen s tím rozdílem, že se jedná o dar ve prospěch třetí osoby opět s morbidní podmínkou smrti. Je to tedy dar do budoucna, který zůstavitel nemá zájem dát třetí osobě ihned. V našem případě chce tedy Jan Bohatýr překvapit Miladu tím, že jí odkáže část svého majetku (například sbírku motýlů), ale vzhledem k jejímu nezodpovědnému nakládání s majetkem nechce za svého života zažít, jak to s jeho cennými  motýlky dopadne.


Lze vidět i jiný význam, než zastřenou a podmíněnou darovací smlouvu?
Jiný význam nám tento institut nabídne, pokud si představíme, že třetí osoba je nezletilá a nemá tedy způsobilost se zůstavitelem smlouvu uzavřít. Pokud by smlouvu chtěla se zůstavitelem uzavřít, má tu možnost, aby za ni uzavřel smlouvu zákonný zástupce, kterého má povinnost mít každý subjekt bez způsobilosti k právním úkonům.
Dle našeho názoru bude tento model předně fungovat v případě, že jeden ze subjektů (strana smlouvy) bude právnická osoba. Pokud by totiž Jan Bohatýr chtěl odkázat část svého majetku nezletilé Miladě Hladové, která je v dětském domově, bylo by třeba, aby takovou smlouvu uzavřel s dětským domovem ve prospěch nezletilé.  Pokud by subjekt nebyl právním zástupcem Milady, dává tento výklad institutu také smysl. Obdobnou sitaci lze vidět např. u nadace nebo občanského sdružení, pokud jim zůstavitel zcela nedůvěřuje a chce, aby se majetek dostal ke konkrétní osobě.

Komentáře

Seznam advokátů podle zaměření, to je advokádo.cz. Potřebujete poradit ohledně tohoto tématu? Zadejte váš dotaz online právní poradně.

Zadat dotaz do online právní poradny »
1 | Eva Pánková @ | před šesti roky

Dědická smlouva

Prosím o informaci, zda je dědická smlouva – předmět – nemovitost, zapsána do katastru. Tedy, zda dědic( nabyvatel), bude mít tuto nemovist, která bude předmětem
dědické smlouvy, zapsána na jeho jméno do katastru.

Děkuji Pánková
,

reagovat

2 | Jaroslava Nedbalová @ | před šesti roky

Dotaz

Dobrý den,

pokud se dědická smlouva neuzavře, bude platit dědictví ze zákona?

Děkuji mnohokrát.

Jaroslava Nedbalová

reagovat

3 | Jaroslav Hlavica @ | před šesti roky

Dědictví

Prosím, žiji s manželkou v druhém manželství, ona též. Já mám jedno dítě z prvního manželství, manželka 2 děti z prvního manželství. Vlastní děti již nemáme. Jak se bude dělit majetek ze zákonného dědictví.

reagovat

4 | Šimon Valentík @ | před šesti roky

[2] Jaroslava Nedbalová: Dobrý den,
Dědit se pak bude samozřejmě ze zákona, pokud zde nebude platná závěť. Ta má poté přednost.

ŠV

reagovat

5 | Šimon Valentík @ | před šesti roky

[1] Eva Pánková:
Dobrý den,
Situace bude obdobná jako u kterékoliv jiné smlouvy (např. kupní). Budete opávněna z titulu dědické smlouvy podat návrh na vklad do katastru nemovitostí, zde předložíte dědickou smlouvu a v katastru se po správním řízení změní uvedený vlastník (ze zůstavitele na dědice).

ŠV

reagovat

6 | Šimon Valentík @ | před šesti roky

Re: Dědictví

[3] Jaroslav Hlavica:
Dobrý den,
Situace ohledně dědění ze zákona bude v rámci nového bčankého zákoníku obdobná jak je tomu nyní. Tzn. že ze zákona bude dědit 1/2 Vaše manželka a 1/2 Vaše dítě z prvního manželství.

ŠV

reagovat

7 | michal @ | před šesti roky

Bude po volbach NOZ ucinny od 1.1.2014?

reagovat

8 | Jana @ | před šesti roky

Dobrý den,
manžel běhen manželství zdědil byt po mamince nyní se ,ale rozvádíme -spada tento byt do majetkového vyrovnání nebo je majetkem pouze manžela děkuji

reagovat

9 | Dana Jeřábková @ | před šesti roky

Prosba o vysvětlení

mame uzavřenou smlouvu na „Převod majetku na jednoho z manželů“ ,zatím to znamenalo, že po mé smrti je můj partner uveden ve smlouvě , jako břemeno, se všemi náležitostmi majitele a až po jeho smrti přejde děditství na mého potomka (z manželovy strany další dospělé děti,které však o existenci svého otce desítky let neměli a nemají zájem.)Bude tato smlouva změněna novým obč.zákonem.Co musíme udělat?Děkuji

reagovat

10 | Aneta Praskačová @ | před šesti roky

[1] Eva Pánková: právní následky u dědické smlouvy (tak jako u závěti) budou nastávat až smrtí zůstavitele, resp. ukončením dědického řízení. Dle mého názoru tedy nemovitost na dědice může být přepsána (převedena) až po skončení řízení. Možností by ovšem mohlo být zapsání poznámky k dané nemovitosti do katastru. Nemovitost by ale stále byla ve vlastnictví zůstavitele.

reagovat

11 | Aneta @ | před šesti roky

[8] Jana: Ne, dědictví je ze společného jmění manželů vyňato, tudíž se s ním při vypořádání nebude jednat. Mohlo by ale být faktorem např. u výživného rozvedeného manžela.

reagovat

12 | Aneta @ | před šesti roky

[9] Dana Jeřábková: Děti vašeho manžela jsou jeho neopominutelnými dědici, tj. žádná smlouva ani závěť nemůže vyloučit jejich zákonný podíl. Dospělému dítěti náleží 1/4 zákonného podílu (dle zákonné posloupnosti). Ve vašem případě, by ale mohlo připadnout v úvahu tzv. vydědění, konkrétně z důvodu, že neopominutelný dědic o zůstavitele neprojevuje opravdový zájem. Abyste se vyhnuli případným potížím, doporučuji listinu o vydědění uložit u notáře (centrální evidence závětí).

reagovat

13 | mp @ | před šesti roky

dědictví

Dobrý den, prosím o informaci ohledně dědictví ze zákona. Kdo dědí,když umře majitel nemovitosti a fin.prosředků.Zil sám v domácnosti, byl ženat před cca 15-ti lety,měl nemanželské děti.rozveden,ma bratra a matku.dekuji. za odpoved.P.

reagovat

14 | Jana Veselá @ | před šesti roky

dědictví

Manžel má z prvního manželství dceru, nestýkají se,2× se vdávala a ani neposlala oznámení, do doby předtím ji manžel občas zavolal, sama se neozvala, máme byt v SJM, jak by to bylo s dědictvím v případě jeho úmrtí?Byt je v SVJ, byl by kromě jiného předmětem dědictví?Děkuj moc.

reagovat

15 | Blanka Topinková @ | před šesti roky

dotaz ohledně děditství

[1] Eva Pánková: dobrý den chtěla bych se zeptat,zdali mám nárok na děditství po mém druhovi,s kterým žiju ve společné domactnosti 13let,jsem občanka UK,ale trvalé společné bydliště máme 10let druh má s prvního manželství 2 dospělé děti ,které s námi v rod.domku nežijí děkuji za vaši odpověď a hezký den Blanka Topinková

reagovat

16 | Václav Bláha @ | před šesti roky

Dědická smlouva

Je možná dědická smlouva mezi manžely, kde se zavazují manželé vzájemně, to znamená, že by plnil ten z manželů, který by zemřel první? Děkuji.

reagovat

17 | Kritznerová @ | před šesti roky

dědictví

Dobrý den, mám dotaz ohledně dědictví. Mám dvě dospělé děti, syn má svoji rodinu a u něj je vše v pořádku, ale dcera se nepovedla, má dluhy kam se podívá a všude jen lže. Mám ve svém vlastnictví rodinný dům. Po mé případné smrti bych chtěla, aby se dům přepsal jen na syna, protože dceři by ho určitě hned zabavil exekutor. Chtěla jsem se zeptat jak to mám udělat. Mohu dceru vydědit? A co manžel, má právo na nějakou část domu?
Děkuji Kritznerová

reagovat

18 | Stehlíková @ | před šesti roky

Dědictví ze zákona

Dobrý den,
jak budou jednotlivé dědické podíly, pokud zemře manžel, který má 3 zletilé děti z předchozího vztahů? Dědí každé z dětí 1/4 majetku nebo všechny dohromady? A jaký by pak byl podíl vdovy, která by měla dědit 1/2?
Děkuji.

reagovat

19 | Nováková @ | před šesti roky

Dědictví části domu po otci před 12 lety matka ho chtěla a já se ho musela vzdát v její prospěch

Chci se zeptat bydlela sem v domě s matkou a mím přítelem vše bylo v pořádku před 3 lety ručila domem bratru nejstaršímu ,starší se vrátil z kriminálu a vyštval mne před 3 lety z domu do kterého jsem dala s přítelem peníze na opravu ty jsou nevrátně pryč a nyní splácím půčku na byt, matka se obrací ke mne zády mám právo zažádat o dědictví po otci zpětně po 12 letech ,když před tím sem musela na matku nechat můj podíl domu napsat podotýkám ,že teď ručí nejstaršímu bratru domem .Děkuji za odpověď

reagovat

20 | Pecinová @ | před šesti roky

Dědictví

Dobrý den.
Ráda bych věděla, zda je v novém Občanském zákoníku řešeno dědictví po druhovi. se kterým žiji několik let ve společné domácnosti a který má v mém bytě trvalé bydliště.
Děkuji za odpověď.

reagovat

21 | Kratochvílová @ | před šesti roky

Dědictví

Dobrý den , žiji s přítelem již sedmnáct let a teď jsme si koupili domek . Jsem rozvedená a mám dvě dospělé děti a přítel je svobodný bez dětí . Jaké bude dědické vypořádání v případě smrti jednoho z nás ? Děkuji

reagovat

Připojte váš komentář!

Upozornění: Při odeslání právního problému v komentáři bohužel nejsme schopni zaručit kvalifikovanou odpověď. Pokud chcete komplexní a odborné řešení vašeho problému, využijte prosím online právní poradny.

Můžete používat Texy! syntaxi.

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.